Statut Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego

Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego został zarejestrowany w dniu 27.07.2004
jako stowarzyszenie przez Sąd Rejonowy w Katowicach wydział, gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000213617.

Siedziba:
ul. Ossowskiego 34/9 40-843 Katowice
Regon 27310580
NIP 634 20 40 342
Konto ING bank śląski nr konta: 98 1050 1214 1000 0007 0208 4732

Zarząd krajowy:

Przewodniczący: Stanisław Płatek
Zastępca przewodniczącego: Zdzisław Szczur
Członek Zarządu: Ryszard Majdzik
Członek Zarządu: Andrzej Machel
Członek Zarządu: Marek Skwarczyński

Komisja rewizyjna:
Jan Nowak
Wiesław Pyzio
Andrzej Służalec

Statut Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1
Organizacja nosi nazwę: Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego zwany dalej Związkiem.

§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Siedzibą władz krajowych Związku są Katowice.

ROZDZIAŁ II
Postanowienia ogólne

§ 4
Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych i innych.

§ 5
Cele Związku:
1.zintegrowanie wszystkich uwięzionych w okresie stanu wojennego;
2.kultywowanie i krzewienie idei za które byliśmy więzieni: patriotyzmu, postawy służenia dla społeczeństwa i demokracji;
3. zadośćuczynienie materialne i moralne uwięzionym w okresie stanu wojennego;
4. doprowadzenie do ukarania winnych wprowadzenia i restrykacji stanu wojennego;
5. pogłębianie wiedzy członków Związku.

§ 6
Związek realizuje swoje cele przez:
1.reprezentowanie członków Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji;
2.udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji na wniosek członków Związku;
3.publiczne opiniowanie projektów ustaw i przepisów dotyczących członków Związku;
4.inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku;
5.działalność informacyjno-wydawnicza i kulturalno-oświatowa;
6.organizowanie archiwum stanu wojennego;
7.udzielanie pomocy materialnej członkom Związku;
8.tworzenie funduszy celowych.
9.Związek może należeć do innych krajowych organizacji o podobnychcelach.
10.Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Związek może zatrudnić pracowników

§ 7
Związek posiada osobowość prawną. Organizacje okręgowe i terenowe nie posiadają osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkiem Związku może zostać wyłącznie osoba uwięziona lub aresztowana za działalność polityczną, związkową, wydawniczą, kolportażową lub oświatową w latach 1980-1989, bez względu na obecne obywatelstwo, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

§ 9
Członkostwo Związku nabywa się z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwałą właściwego Zarządu Koła. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku służy zainteresowanemu prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały do Walnego Zebrania Członków Koła.

§ 10
Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1.wystąpienia ze Związku;
2.skreślenia z rejestru członków;
3.wykluczenia:
4.zgonu.

§ 11
Członek Związku ma prawo:
1.uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku;
2.wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych władz;
3.korzystać z pomocy Związku w obronie swoich praw;
4.korzystać z pomocy finansowej Związku;
5.występować z wnioskami do odpowiednich władz związkowych;
6.brać udział w zebraniach, na których władze związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

§ 12
Członek Związku jest zobowiązany:
1.przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie płacić składki członkowskie;
2.brać czynny udział w życiu związkowym;
3.uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek.

ROZDZIAŁ IV
Struktura i władze Związku

§ 13
1. Władze związkowe wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
Wybory odbywają się na następujących zasadach:
1.kandydatem może być wyłącznie członek Związku;
2.nie ogranicza się liczby kandydatów;
3.głosuje się na poszczególnych kandydatów;
4.głosowanie jest tajne;
5.wybory są ważne ,gdy bierze w nim udział co najmniej połowa liczby członków /delegatów/ w pierwszym terminie. Jeżeli w pierwszym terminie nie ma wymaganej ilości członków wybory odbywają się w II terminie po upływie 30 min. bez względu na ilość członków . /o wyznaczeniu II terminu należy powiadomić każdorazowo w zawiadomieniu o zwołanym Walnym Zebraniu
6.przewodniczącego wybierają bezpośrednio członkowie / delegaci / uprawnieni do dokonywania jego wyboru;
7.odwołanie członka władz związkowych odbywa się na takich zasadach jak wybór;
8.wakujące mandaty obsadza się w drodze wyborów uzupełniających, przy wyborach uzupełniających obowiązują takie same zasady jak przy wyborze władz Związku;
9.zebranie wyborcze może ustalić / wybrać / listę rezerwową z wyjątkiem funkcji przewodniczącego, o której mowa w pkt. 6. Przy wyborach na listę rezerwową obowiązują takie same zasady jak przy wyborze władz Związku. W przypadku istnienia listy rezerwowej, wybory uzupełniające przeprowadza się tylko w przypadku wyczerpania tej listy. Osoby z listy rezerwowej obejmują funkcje związkowe wg kolejności na tej liście od momentu przyjęcia rezygnacji członka władzy lub ustalenia przez kompetentne władze faktu zaistnienia wakatu;
10.władze związkowe i delegaci wybierani są na okres kadencji;
11.kadencja władz i delegatów traw 3 lat.

2.Okręgowa Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia naruszenia Statutu lub Uchwał władz Związku w trakcie wyborów władz związkowych, wnioskuje do Zarządu Okręgu o unieważnienie ich i przeprowadzenie ponownych wyborów.

3.Od decyzji Zarządu Okręgu władzom koła służy prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej decyzji do Zarządu Okręgu, który może podtrzymać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja ta jest ostateczna.

§ 14
Władzami krajowymi są:
1.Krajowe Zebranie Delegatów,
2.Zarząd Krajowy,
3.Krajowa Komisja Rewizyjna.

§ 15
1.Krajowe Zebranie Delegatów tworzone jest przez delegatów organizacji okręgowych Związku, wybranych na okręgowych zebraniach członków /delegatów/, zgodnie z postanowieniami § 13.
Liczbę delegatów z poszczególnych organizacji okręgowych ustala Zarząd Krajowy proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych okręgach.
2.Krajowe Zebranie Członków/Delegatów/ zbiera się na sesję zwyczajną co najmniej raz do roku. Zwołuje go Zarząd Krajowy. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej – Zarząd Krajowy obowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Krajowego Zebrania Delegatów w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Krajowego Zebrania Delegatów przez Zarząd Krajowy w tym terminie – zwołuje go Krajowa Komisja Rewizyjna.

3. Do ważności uchwał Krajowego Zebrania Delegatów i Krajowej Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania delegatów.

4. Krajowe Zebranie Delegatów i Krajowa Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością oddanych głosów w głosowaniu jawnym. Przy uchwałach o zmianie Statutu obowiązuje bezwzględna większość głosów uprawnionych do udziału w zebraniu delegatów. Uchwała o likwidacji Związku zapada bezwzględną większością głosów.

5. Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy:
1.uchwalanie zmian Statutu;
2.uchwalanie ogólnego programu działania;
3.wybór przewodniczącego Zarządu Krajowego;
4.ustalanie liczby i wybór pozostałych członków Zarządu Krajowego;
5.ustalanie liczby i wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej;
6.rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 16
1.Zarząd Krajowy jest władzą nadrzędną wobec organizacji okręgowych.

2.Zarząd Krajowy tworzą:
1.przewodniczący Zarządu Krajowego;
2.przewodniczący Zarządów Okręgowych;
3.pozostali członkowie wybrani przez Krajowe Zebranie Delegatów.

3.Zarząd Krajowy zbiera się co najmniej raz na pół roku.

4.Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1.reprezentowanie całego Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji i instytucji;
2.rejestrowanie organizacji okręgowej na wniosek co najmniej dwu kół terenowych. Od odmownej decyzji Zarządu Krajowego władzom koła służy prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji do Zarządu Krajowego, który może podtrzymać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja ta jest ostateczna.

3.uchwalanie budżetu;
4.ustalanie wysokości składki członkowskiej.
5.Do ważności uchwał Zarządu Krajowego stosuje się odpowiednio § 15 ust. 3 i 4.

§ 17
1. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd Krajowy w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwał Krajowego Zebrania Delegatów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest uprawniona do kontroli w podobnym zakresie jak kontroluje Zarząd Krajowy, wszelkich struktur Związku, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Krajowego.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji związkowych na szczeblu krajowym. Nie dotyczy to sprawowania mandatu delegata na Krajowe Zebranie Delegatów.

§ 18
Władzami Okręgowymi Związkami są:
1.Okręgowe Zebranie Członków / Delegatów /;
2.Zarząd Okręgu;
3.Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 19
1. Okręgowe Zebranie Członków tworzą członkowie wszystkich kół terenowych.
2. W okręgach, gdzie liczba członków jest większa od 100, Okręgowe Zebranie Członków zostaje zastąpione Okręgowym Zebraniem Delegatów, tworzonym przez delegatów wybranych na walnych zebraniach członków kół, zgodnie z postanowieniami § 13. Liczbę delegatów z poszczególnych kół ustala Zarząd Okręgu proporcjonalnie do liczby członków w kole.

3. Sesje Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów / zwołuje Zarząd Okręgu. O częstotliwości sesji zwyczajnych rozstrzyga Okręgowe Zebranie Delegatów. Z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków /Delegatów / lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Okręgu obowiązany jest zwołać nadzwyczajną sesję Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów / przez Zarząd Okręgu w tym terminie – zwołuje go Okręgowa Komisja Rewizyjna4. Do ważności uchwał Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów / oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 15 ust. 3,4.

5. Do kompetencji Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów / należy:
1.uchwalanie programu działania organizacji okręgowej Związku;
2.wybór przewodniczącego Zarządu Okręgu;
3.ustalanie liczby i wybór pozostałych członków Zarządu Okręgu;
4.ustalanie liczby i wybór członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
5.wybór delegatów do Krajowego Zebrania Delegatów;
6.rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okręgu i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 20
1. Zarząd Okręgu jest władzą nadrzędną wobec organizacji terenowych.

2. Zarząd tworzą:
1.przewodniczący Zarządu Okręgu;
2.przewodniczący kół terenowych;
3.pozostali członkowie wybrani przez Okręgowe Zebranie Członków / Delegatów /.

3. Zarząd Okręgu zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.

4.Do kompetencji Zarządu Okręgu należy:
1.reprezentowanie organizacji Okręgowej Związku wobec władz i organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji właściwego okręgu;
2.rejestrowanie koła terenowego na wniosek co najmniej 7 członków
Związku. Od odmownej decyzji Zarządu Okręgu, zainteresowanym służy prawo odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji, do Zarządu Okręgu, który może podtrzymywać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja jest ostateczna;
3. uchwalanie budżetu organizacji okręgowej.

5. Do ważności uchwał Zarządu Okręgu stosuje się odpowiednio § 15 ust. 3 i 4.

§ 21

Do określenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 17 z tym, że Okręgowa Komisja Rewizyjna kontroluje także zgodność działań Zarządu Okręgu z uchwałami Zarządu Krajowego i Okręgowego Zebrania Członków / Delegatów/.

§ 22
Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest koło terenowe.
Władzami koła są:
1.Walne Zebranie Członków;
2.Zarząd Koła;
3.Komisja Rewizyjna Koła.

§ 23
Do kompetencji i funkcjonowania władz koła stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz organizacji okręgowych Związku.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Związku

§ 24
1. Majątek Związku stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.

2.Fundusze Związku tworzą się z:
1.składek członkowskich;
2.darowizn, zapisów, dotacji;
3.wpłat na fundusze celowe;
4.dochodów z majątku Związku oraz działalności gospodarczej.

3.Fundusze przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej oraz na działalność humanitarną.

§ 25
1.Składka członkowska jest kwotowa, o jej wysokości decyduje Zarząd Krajowy.
2.Szczegółowe zasady płatności oraz podziału kwot uzyskanych z tych składek pomiędzy organizację krajową, organizacje okręgowe i koła terenowe określa Krajowe Zebranie Delegatów w uchwale finansowej.
3.W pokrywaniu kosztów działania władz ogólnozwiązkowych uczestniczą organizacje okręgowe na zasadach określonych przez Krajowe Zebranie Delegatów.
4.Wobec organizacji nie partycypujących w kosztach działania władz ogólnozwiązkowych mogą być zastosowane sankcje od upomnienia do skreślenia ze Związku włącznie.

§ 26
1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety, obejmujące wszystkie środki będące w dyspozycji tych władz.
2. Budżety uchwalane na okresy półrocza lub roczne są jawne, a ich realizacja musi być częścią sprawozdania wobec właściwych organów Związku.

§ 27

1 Umowy ,zobowiązania finansowe i inne dokumenty o charakterze majątkowym ,a także pełnomocnictwa podpisuje 2 Członków Zarządu Krajowego w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.
2.Ustanawiając pełnomocnictwo Zarząd Krajowy określa mu zakres umocowania.
3.Związek reprezentuje Przewodniczący lub pełnomocnik – uprawniona osoba.

ROZDZIAŁ VI
Postępowanie dyscyplinarne

§ 28
Członkowie Związku oraz władze Związku wszystkich szczebli zobowiązani są do postępowania zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz związkowych.

§ 29
1. Członków Związku, którzy nie wykonują obowiązków członkowskich lub postępują w sposób nie licujący z godnością członka Związku można ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach pozbawieniem członkostwa.
2. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu nie płacenia składek przez Członka Związku przez okres 1 roku.
3. Uchwałę o ukaraniu członka Związku podejmuje odpowiedni Zarząd Koła Terenowego.
4. Od uchwały o ukaraniu służy zainteresowanemu odwołanie w ciągu 14 dni od Walnego Zebrania Członków Koła, a od jego negatywnej decyzji do Zarządu Okręgowego w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Do czasu podjęcia decyzji przez instancję odwoławczą uchwała ulega Zawieszeniu. Decyzja Zarządu Okręgu jest ostateczna.

§ 30
1. Zarząd koła, który uporczywie prowadzi działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz zwierzchnich można ukarać udzieleniem nagany, a w szczególnych przypadkach skreśleniem z rejestru organizacji terenowych.
2. Uchwałę o ukaraniu Zarządu koła podejmuje odpowiedni Zarząd Okręgu.
3. Od uchwały o ukaraniu zainteresowanemu Zarządowi Koła służy prawo odwołania w terminie 14 dni do Zarządu Okręgu. Zarząd Okręgu może podtrzymać swoją decyzję większością 2/3 głosów. Decyzja Zarządu Okręgu jest ostateczna.

§ 31
Postanowienia § 30 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu lub uchwał władz związkowych przez Zarząd Okręgu.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 32
W sprawach nie objętych postanowieniami Statutu lub spornych dotyczących jego interpretacji decyzje podejmuje Zarząd Krajowy.

§ 33
Po uchwale Krajowego Zebrania Delegatów o likwidacji Związku, Krajowe Zebranie delegatów podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Związku